A MASSZÁZS INTIMITÁSÁRÓL RÉSZLETESEN...

 

Lehet többen meg fognak kövezni mind a szakma

képviselői, mind az érdeklődők közül, de az elmúlt

évek tapasztalatai az mutatták, hogy szükségszerű

egy ilyen menüpont beiktatása is a kedves vendé-

gek tisztánlátása végett.


Mint említettem Magyarországon a masszázskultúra

(is) – annak ellenére, hogy sokat fejlődött az elmúlt

évek során – még mindig eléggé gyerekcipőben jár.

Sajnos a tájékoztatás és a propaganda hiánya miatt

sok az ezzel kapcsolatos tévhit és kevés valós infor-

máció van az emberek birtokában. Ezért jelenleg még az sem várható el a

masszázs iránt érdeklődőktől, hogy tisztában legyenek annak egészségügyi

terápiás értékével, nemhogy ismerjék a szolgáltatás intimitásának mértékét.

Ez pedig egy igen sarkalatos kérdés, mert egyes kezelések kevésbé, míg

másikok igencsak próbára tehetik a kedves vendég egyéni szeméremérzetét.


Na, de mit is értek pontosan ezalatt?

Először is azt tudomásul kell venni, hogy a „JANIMASSZÁZS”-nál az igé-

nyelhető masszázskezelések közös vonása, hogy mindegyik terápia fedet-

len testrészeken, valamely vivőanyag (masszázskrém, vagy masszázsolaj)

felhasználásával történik. Tehát nálam, ruházattal borított testrészek masz-

szírozására nincs lehetőség! (Aki ilyen masszázstípust szeretne, annak ja-

vaslom egy másik szolgáltatónál a tradicionális THAI MASSZÁZST, vagy a

KOROKAN masszázst.)


Ebből kifolyólag már eleve vitathatatlan a szolgáltatás intimitása, mert ugye

egyrészt egy „idegen ember” előtt kell fedetlen testrészeinkkel mutatkozni,

másrészt ez az ember még meg is fogja érinti azokat, sőt mondhatni, hosz-

szasan fog „matatni” rajtuk.

Persze ez a tény evidensnek tűnhet még azok számára is, akik először ke-

resnének fel masszőrt, de – ahogy mondani szokták – az „ördög a részle-

tekben lakozik”, így a két legfontosabb kérdés rendszerint az szokott lenni,

hogy:

- mennyire is kell levetkőzni az adott masszázshoz?

Illetve:

- az igényelt kezelés során pontosan mely testfelületünket és hogyan fogja

érinteni a masszőr?


Ezen kérdések megválaszolása attól függ, hogy milyen jellegű kezelést vá-

laszt a kedves vendég és mely testrészein szeretné azt igénybe venni, így

sorjában fussunk át rajtuk.


A mozgásszervi problémák kezelése, és frissítő masszázs alapvetően az iz-

mainkat és ízületeinket veszi célba, a méregtelenítő kezelés a nyirokrend-

szer elhelyezkedésének területére fókuszálódik, míg a relaxos kezelések

elsősorban a testünket borító bőrfelületre, pontosabban az ezen (ebben)

található idegvégződésekre irányulnak.

Ebből következik, hogy mindegyik kezelésfajta lényegében a teljes testfelü-

let érintettségét megkövetelheti azzal a különbséggel, hogy míg a mozgás-

szervi problémák kezelésénél, és frissítő masszázsnál nem szükséges az

egész testfelületet egyszerre masszírozni (azaz un. „részmasszázsok” pl.

hát, lábak, talp, karok, stb. külön-külön is kezelhetőek) addig a relaxos masz-

százs már legalább az egyik testoldal teljes felületét, a méregtelenítő kezelés

pedig mindkét testoldal legnagyobb felületét érinti.Ruházat levételének mértéke az egyes kezelésekhez:


A fő szabály az, hogy legalább a masszázskezelés alá

vont testfelületeket szabaddá kell tenni, de mivel a masz-

százshelyiségben mindig olyan hőmérséklet uralkodik,

hogy a kedves vendég fedetlen testfelületei ne fázzanak

ezért javasolt (de nem kötelező) – a lenti egy-két kivételtől

eltekintve – alsó ruházatra (alsónadrág, vagy „bugyi”) vet-

kőzni, még hátmasszázs esetén is. Ez egyrészt megköny-

nyíti a teljes kezelési terület szabaddá tételét (pl. derékfájdalom esetén a

keresztcsont aljától kezelünk és egy alsóneműt könnyebb „lejjebb húzni”,

mint egy derékra felérő szoros nadrágot), másrészt fekvés közben nem fog

a felsőruházat összegyűrődni, illetve véletlenül sem fog a kezeléshez hasz-

nált „vivőanyaggal” szennyeződni.


A masszázs alatt alapesetben a csípőre, illetve a hölgyeknek hanyattfekvő

helyzetben a mellkasára (is) törölközőt terítek, melynek szélét – ha a ked-

ves vendégen rajta van az alsó ruházat – annak gumírozása alá be is ha-

jtok (így az sem lesz olajos, vagy krémes). Aki úgy érzi, hogy számára nem

elegendő a derekára, vagy mellkasára terített törölköző és szeretné ha min-

den – nem masszírozott – testrésze betakarásra kerülne, kérem jelezze!

Ez esetben a teljes (éppen nem kezelt) testfelületet egy lepedővel takarom

be.

 

És most nézzük részletesen – az intimitás mértékének sorrendjében – az

egyes masszázstípusoknál a „kényesebb” testrészek érintettségét.


Frissítő masszázs:

Ez a legkevésbé „intim” kezelés, melyhez

a kedves vendég olyan mértékben veti le

a ruházatát, ami számára a legkényelme-

sebb. Ennél a típusnál az igényeknek meg-

felelő területen a fedetlen testrészeket meg-

masszírozzuk, amit ruházat, vagy takarás

fed kihagyjuk, és nincs szükség a viselt ruházat félrehúzására sem.


Mozgásszervi problémák kezelése:*

A kezelés az igényelt masszázsterület iz-

mainak alapos átmasszírozásából, majd a

megrövidült (görcsösen összehúzódott) iz-

mok nyújtásából, illetve az érintett ízületek

kimozgatásából áll. Ennek során kellő haté-

konysággal maszszírozni egy-egy izmot úgy

lehet, ha azt teljes terjedelmében „átdolgoz-

zuk”. Azaz nemcsak az izom legnagyobb tömegét masszírozzuk, hanem an-

nak a csontokon lévő rögzülési pontjait és – ha van – az oda vezető inakat

is egyaránt kezelésbe vesszük.

 

Azt pedig anatómiai tény, mint

ahogyan a mellékelt képeken is

látható hogy  néhány izmunk

rögzülési pontjai és egyeseknek

maguknak az elhelyezkedése is,

az „alsó ruházat által takart terü-

letre” esnek.


 

 Így különösen:


- A vállprobléma kezeléséhez szükségsze-

rűen érinteni kell a mellizmokat is (minimá-

lisan a felső rostokat, azaz a „dekoltázs”-

ként ismert területet), mivel ezen terület

izomzata hozzátartozik a „vállöv”-höz.

Ha pedig eleve indokolt a mellkasi terület

masszírozása (pl. feszes, görcsös, meg-

rövidült mellizom esetén), ehhez természetesen a teljes mellkasi részt is

szabaddá kell tenni.

 

- A derékfájdalom kezelése a keresztcsont

aljától kezdődik, ezért szükséges legalább

a farizom felső harmadától felfelé szabaddá

tenni ezen testfelületet.

 

 

 

- A csípőprobléma kezelése során érintetté

válnak egyes combizmok szeméremcsonti,

illetve az ülőgumókon lévő rögzülési pontjai,

a lágyékszalag, a lágyékhajlat, továbbá a

farizom teljes terjedelme. Ebből kifolyólag

ehhez a kezeléshez javasolt a teljes alsó

ruházat levétele. Természetesen ez sem

kötelező, de ez esetben kérem olyan alsó

ruházatot viselni, mely „keskeny pántú” és laza gumírozású, hogy a hozzá-

férhetőség miatt – a szükséges mértékben – félrehúzható legyen, illetve

a törölközőt alá lehessen hajtani.


A mozgásszervi problémák kezelése „szakaszos” eljárás, így egyszerre csak

azoknak a testrészeknek kell szabadon lenniük, melyek az eljárás során ép-

pen érintettek. Tehát a többi testrész – igény szerint – betakarható.

 

* a bekezdés képei James H. Clay, David M. Pounds: Alapvető klinikai masszázsterápia c. tankönyből

származnak.


Relaxos masszázsok:

A relaxos masszázsok hatékonysága annál

nagyobb, minél nagyobb testfelületen (minél

több idegvégződést stimulálva) és minél hosz-

szabban végezzük. Továbbá ennél a kezelés-

nél az egyes testrészeket nem elkülönülten,

szakaszosan, külön-külön masszírozzuk, ha-

nem a kezdeti részenkénti beolajozást köve-

tően az egész testoldalon egységesen és összefüggően is végzünk simító,

dörzsölő fogásokat. Ebből kifolyólag a relaxos kezelések nagyobbik hánya-

dában nem tudom biztosítani a testfelület betakarását.

Ennél a kezelésnél az alkalmazott technikára figyelemmel javasolt (szintén

nem kötelező) a teljes alsó ruházat levétele, mivel az egybefüggő mozdu-

latsorok miatt elkerülhetetlen annak vivőanyaggal történő szennyeződése.

 

Akinek az egyéni szeméremérzetét meghaladja a tel-

jes alsó ruházat levétele, Ő részére  – igény szerint –

közepes méretű egyszer használatos alsóneműt tu-

dok biztosítani.

 

Bár a relaxos terápiát lényegében a testfelület 100%-ára ki lehet terjeszteni,

a konkrétan kezelés alá vonható testfelületeket mindenkivel előzetesen

egyeztetem, így nem lehet meglepetés!


Méregtelenítő kezelés:

Mint ahogyan ennek a terápiának a „tájé-

koztatójában” is írtam, a méregtelenítő

eljárás meglehetősen intim.

 

- Egyrészt: a nyirokkeringés bárminemű

korlátozásának elkerülése érdekében ezen

kezelés alatt mindvégig szükségszerű tartózkodni minden alsó ruhá-

zat viselésétől.

- Másrészt: maga a masszázs érinti – többek között – a teljes mellkasi

területet, a teljes csípőterületet, beleértve a lágyékhajlatokat is.

- Harmadrészt: amennyiben az eljárás hatékonyságának fokozása ér-

dekében a kedves vendég igényli a TDP készülék alkalmazását, en-

nek időtartamára a mellkasi, illetve a lágyéki régiót fedetlenül kell tartani.


Az eljárás egyébként szakaszos, azaz egyszerre csak egy-egy testrész áll

kezelés alatt, így az éppen nem kezelt testrészek – leszámítva a TDP lámpa

használatának idejét – betakarhatóak.


Összefoglalásul:

Igyekszem maximálisan figyelembe venni mindenkinek az egyéni szemé-

remérzetét és tiszteletben tartani a méltóságát, de tudomásul kell venni,

hogy egyes kezelések kisebb, mások nagyobb mértékű „együttműködést”

igényelnek a Kedves Vendégtől. Mondhatnám az is: akár az orvosnál! Vég-

tére ez is egyfajta egészségügyi szolgáltatás. Persze azt is meg lehetne

tenni, mint ahogyan sok masszőr meg is teszi, hogy egyszerűen elkerüli

(kihagyja) az „intimebb” testrészek környékét, de véleményem szerint ez a

gesztus – főleg a mozgásszervi problémák kezelésénél – a hatékonyság

csökkenését eredményezi, így szakszerűtlennek tartom, ezért nem is alkal-

mazom. Aki úgy érzi, hogy az Ő egyéni szeméremérzetébe ez nem fér bele,

az kérem válasszon másik – kevésbé intim – kezelést, de tőlem ne kívánja

a komfortérzete magasabban tartása végett a szükséges kezelés minősé-

gének szándékos csökkentését. Ez esetben én feleslegesen „dolgoztam” a

kedves vendég pedig annak ellenére, hogy fizetett érte mégsem a leghaté-

konyabb eljárásban részesült. Sajnos még a legalaposabban kivitelezett te-

rápia esetében sincs rá garancia, hogy az alkalmazott eljárás „önmagában”

a megfelelő mértékben képes kezelni a problémát, főleg ha még el is ve-

szünk belőle!

Tehát, akinek bizonyos kezelések esetében a komfortérzete fontosabb, mint

maga a kezelés hatékonysága, kérem ehhez válasszon másik „kollégát”,

mert én nem vagyok hajlandó a nevemet adni egy olyan „ímmel-ámmal” tör-

ténő eljáráshoz, mely nem, vagy csak részben segít orvosolni azt a célt,

mellyel az érdeklődő felkeresett.


A leírtak kiegészítéséhez már csak annyit tennék, biztosíthatok mindenkit

afelől, ha már a masszázságyon fekszik nem látom az életkorát, a testalka-

tát, a nemét, ennek jegyeit (még akkor sem, ha ezek éppen fedetlenek),

és semmilyen más olyan, a kezelés szempontjából indifferens tényezőt,

mely miatt vendégek általában aggódni szoktak. Tehát csak izmok, ízüle-

tek, csontok, nyirok-, és idegrendszer szövevénye, illetve az adott mozgás-

szervi probléma lehetséges okai, esetleg bizonyos kezeléseknél csakrák,

meridiánok és akupresszúrás pontok vannak a szemem előtt sem több,

sem kevesebb.

 

Természetesen akinek a fentiek elolvasása után nem teljesen világos min-

den, vagy további kérdései, illetve kételyei merülnek fel a témával kapcso-

latban, annak nagyon szívesen – és tabuk nélkül – válaszolok, mert azt sem-

miképpen sem szeretném, ha bárki, bármely kezelés alatt feszélyezve, kel-

lemetlenül, vagy kiszolgáltatott helyzetben érezné magát.

 

Ezek után kérném az egyes kezelések megválasztásánál a fent leírtakat

figyelembe venni, és ezek alapján dönteni az igénybe venni kívánt terápi-

áról.


Kérem továbbá, legyen bizalommal irányomba, melyre igyekszem maximá-

lisan rászolgálni!

 

 

 

 

"Legalább annyit tégy magadért is, mint amennyit másokért teszel!"

Metzger János